Behovet av plasma idag och imorgon

Behovet av Plasmabaserade läkemedel fortsätter att växa och kommer troligtvis att göra så även framöver.


Relaterade artiklar;


Den 14-15 Januari 2020 höll European Blood Alliance and International Plasma400px.jpg
Plasma and Fractionation Association (EBA and IPFA) ett möte i Amsterdam där det bl.a presenterades en prognos på hur mycket plasma som kommer behöva att samlas in för att kunna tillverka behovet av primärt Immunoglobulin, albumin och faktor VIII. Prognosen visar bl.a att det globala behovet att IgG gått från 107,3 ton 2010 till 199,3 ton 2019 för att troligtvis nå 359 ton år 2026. För Albumin finns liknande siffror. 2010 låg den globala konsumtionen av Albumin på 612 ton och 2018 var den uppe på 923 ton med en prognos att landa på ca 1375 ton 2026. Produktionen av albumin drivs primärt av den ökade efterfrågan på IgG. Vad gäller faktor VIII så kommer troligtvis efterfrågan att avta något i samband med att nya terapier introduceras så som rekombinanta faktor VIII produkter, monoklonala antikroppar och eventuellt genterapi.

Konsumtionen av IgG i Nordamerika ligger högt i förhållande till andra delar av världen vilket främst beror på olika patientgruppers påverkan och kännedom samt tillverkarnas marknadsföring och utbildning samt en del sk ”off label” användning. Om detta håller i sig kommer tillgången på plasma ifrån USA vara begränsad i övriga länder. Detta kommer sannolikt betyda att övriga länder måste skala upp sin tillgång på egen plasma för att behandla sina patienter.

Tittar man mer regionalt så kommer Europa att ha ett behov av 5,7 millioner liter plasma år 2025 för att täcka behovet av IgG. Denna volym behöver komma antingen genom ökad tappning - främst aferes eller från import.

För att täcka behovet av albumin i Europa år 2025 behövs ca 7,8 millioner liter plasma. Detta är lägre än den tillgängliga volymen på 9,6 millioner liter vilket innebär att ca 1,8 millioner liter finns tillgängligt för export. Albumin är utan att ha någon patientorganisation som lobbar för dess tillgång och säkerhet definitivt en av hörnstenarna i plasma- industrin med ett användande över 1000 ton årligen och som räddat tusentals liv varje år.

Den globala konsumtionen av Faktor VII beräknas minska från 2020 i takt med att nya terapier introduceras. På grund av dess relativt låga pris kommer faktor VIII dock fortsättningsvis vara ett attraktivt alternativ i länder med ekonomiska begränsningar samt för vissa patientgrupper som t.ex lindrigare former av hemofili typ A.

Sammanfattningsvis

  • Det växande behovet av immunoglobulin terapier kräver en ökning av antalet plasmadonationer globalt vilket medför en ökad tillgänglighet av andra plasmaderiverade läkemedel
  • Beroendet av USAs plasmatappning har diskuterats men det går långsamt att förändra och öka plasmatappningen utanför USA då det hindras av regulatoriska, politiska, kulturella traditioner och övriga hinder
  • Europa är den region som använder den näst största mängden av plasmaderiverade läkemedel och har världen mest omfattande produktportfölj
  • Europa har också världens största plasma fraktioneringskapacitet och produktion (ca 44% av den totala) vilket kräver att stora volymer av plasma transporteras över atlanten (Sverige ligger på 4:e plats efter Spanien, Tyskland och Österrike) för att processas i Europa. Läkemedlen som tillverkas i europa används globalt.